Tanıtım

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

TARİHÇE

1993 yılında kurulmasına rağmen Biyoloji bölümüne ilk kez 1995-1996 Eğitim Öğretim yılında 26 öğrenci alınmıştır. Bu yıldan itibaren bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı sürekli artmaktadır. 2000-2001 eğitim öğretim yılında öğrencilerin mesleki açıdan yönlendirilmesi ana ilke olarak benimsenerek yapılan yeni düzenleme ile daha çağdaş ve dinamik hale getirilen lisans programı 4 yıl veya 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programın ilk 6 yarıyılında zorunlu dersler, 7.-8. yarıyıllarda ise tamamen seçmeli dersler bulunmaktadır. Seçmeli derslerin sayısı ve çeşitliliği bakımından ülkemiz üniversitelerinin biyoloji bölümleri arasında en iyilerinden birisi durumundadır. 
 
Öğrenciler mezun olmak için en az 2.00/4.00 genel not ortalamasını edinmelidir ve 240 AKTS kredisi almak zorundalardır. Not ortalaması 3.00 ve 3.49 arasında olanlar Onur Öğrenci, ortalaması 3.50 ve 4.00 arasında olan öğrenciler Yüksek Şeref Öğrenci olarak listelenir. Biyoloji mezunları Sağlık Bakanlığı, Halk sağlığı laboratuarları, diğer laboratuarlarda, hastanelerde, Tarım, Çevre ve Şehircilik ve Orman ve Su Bakanlıklarında, ayrıca Çevre Danışmanlık hizmeti veren kurumlarda biyolog olarak çalışabilirler.
 
BİYOLOJİ BÖLÜMÜNÜN MİSYONU
 
-Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarında, evrensel standartlara uygun biyoloji eğitimi vermek,
-Uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak,
-Ulusal araştırma merkezlerinin, ulusal endüstrinin, tarım araştırma enstitülerinin, hastanelerin ve üniversitelerin gereksinim duyduğu, araştırma ve geliştirmede yetkin, teknoloji ve bilgi üretimine katkı sağlayacak düzeyde laboratuar ve teorik bilgi birikimine sahip biyologlar yetiştirmektir.
 
 
BİYOLOJİ BÖLÜMÜNÜN VİZYONU
 
Eğitim ve araştırma alanlarında üretmiş olduğumuz nitelikli ürünlerle hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bir referans noktası olmaktır.
 
 
PROGRAM YETERLİLİKLERİ
 
1- Biyoloji alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön planda tutarak ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiler edinmek
2- Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlamak ve değerlendirmek, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlamak, analiz etmek, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirmek
3- Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek ve günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yenilemek
4- Biyoloji alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle incelemek ve kavramsallaştırma becerisine sahip olmak
5- Biyoloji alanındaki bir problemi saptamak, çözümüne yönelik hipotez kurmak, çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemleri kullanarak veriler toplamak, sonuçları analiz etmek ve yorumlamak
6- Biyoloji alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk almak
7- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olmak, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek
8- Biyoloji alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları nicel ve nitel verilerle destekleyerek bilgilendirmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade etmek
9- Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanmak
10- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenlemek ve bunları uygulamak
11- Biyoloji alanı ile ilgili verileri toplamak, yorumlamak, uygulanmak ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmek
12- Biyoloji alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanmak
13- Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olmak
14- Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilmek, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanmak
15- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak, Biyoloji alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak

 

Duyuru

08 Mayıs 2018 salı günü saat 10.00'da, Doç. Dr. Bahram Sayyaf DEZFULI tarafından "Balık histopatolojisi" ve "Helmint parazitlerinin ara konakları" üzerine Ömer Köse Toplantı Salonunda seminer gerçekleştirilecektir. 

Detaylar için lütfen tıklayınız!!!!

Akreditasyon Belgesi

Ders Bilgi Sistemi (Lisans)
Ders Bilgi Sistemi (Y. Lisans)
Ders Bilgi Sistemi (Doktora)
Mezun Bilgi Sistemi
Yukarı Çık